Poniżej prezentujem szczegółowe warunki na jakich przebiega wynajem samochodów dostawczych oraz wynajem samochodów osobowych. Zaprezentowane zasady stanowią nierozłączną cześć umowy pomiędzy Odotrans wypożyczalnia samochodów a Zamawiającym.

 

   OGÓLNE WARUNKI UMOWY NAJMU DLA FIRM

Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu), określonego w umowie najmu zawartej pomiędzy Klientem (zwanym też „Najemcą”) a  ODOTRANS MIROSŁAW SOBOL  33-100 Tarnów ul. Wita Stwosza 18  NIP 954-189-25-98,  numer telefonu: 506199665 , adres e-mail: biuro@odotranstarnow.pl  szczegółowo oznaczonym w umowie jako „ODOTRANS” lub „Wynajmujący”.

1. Postanowienia ogólne

1.1 Przedmiotem umowy najmu jest najem samochodu (zwanego dalej także pojazdem) wraz z ewentualnym wyposażeniem dodatkowym.

1.2 Umowa najmu ustala prawa i obowiązki obu stron umowy tj. Wynajmującego i Najemcy, a kwestie nierozstrzygnięte w niej regulują niniejsze ogólne warunki i przepisach powszechnie obowiązującego prawa, ewentualnie postanowienia odrębnych umów, których stroną jest Klient, a mających wpływ na prawa obowiązki Stron, w szczególności umów typu assistance (zwanych dalej umowami odrębnymi).

1.3 W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób, ich odpowiedzialność jest solidarna.

2. Obowiązki Najemcy

2.1 Kierowcą samochodu może być tylko Najemca lub osoba przez niego wskazana i wpisana w umowie najmu jako kierowca. Najemca ponosi odpowiedzialność za działanie innych kierowców tak samo jak za swoje. Kierującym samochodem (kierowca) może być wyłącznie: osoba fizyczna, która ukończyła 21 lat a nie ukończyła 70 lat, posiadająca ważne prawo jazdy uprawniające do kierowania pojazdem wydane na minimum 12 miesięcy przed zawarciem umowy najmu, posiadać ważny dowód osobisty, w przypadku obywatela kraju należącego do Unii Europejskiej–dokument potwierdzający tożsamość zgodnie z prawem krajowym właściwym dla miejsca zamieszkania Najemcy, w przypadku pozostałych obcokrajowców–ważny paszport.

2.2 Najemca zobowiązany jest do okazania Wynajmującego, najpóźniej przy podpisaniu umowy najmu i wydaniu przedmiotu najmu, dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2.1 powyżej, co oznacza, że w przypadku wskazania jako kierowcę inną osobę niż Najemca przedstawić także dokumenty (kserokopie) tej osoby, w tym prawa jaz.

2.3 Do podpisania umowy najmu i wydania pojazdu niezbędne są dwa dokumenty potwierdzające tożsamość Najemcy albo w przypadku firm odpis z KRS /wydruk z CEIDG datowany nie później niż 1 miesiąc) oraz dokument tożsamości osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania podmiotu gosp.

3. Korzystanie z pojazdu

3.1 Najemca otrzymuje sprawny technicznie pojazd bez usterek oraz jakichkolwiek uszkodzeń, wyposażony w urządzenie do monitorowania jego położenia GPS (wszelkie uwagi dot. stanu technicznego, wyglądu wewnętrznego, zewnętrznegoi zauważonych uszkodzeń zawiera protokół przekazania i zwrotu pojazdu stanowiący integralną część umowy).

3.2 Najemca zobowiązuje się używać pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami oraz instrukcjami producenta (zawartymi w m.in. Instrukcji obsługi pojazdu znajdującej się w każdym samochodzie lub dostępnej u Wynajmującego), wskazówkami Wynajmującego, a także zgodnie z przepisami dotyczącymi ruchu drogowego. Najemca nie może użytkować pojazdu do innych celów, które wykraczają poza postanowienia zawarte w umowie najmu, ogólnych warunków najmu, a w szczególności do celów nie związanych ze zwykłym używaniem, korzystaniem z przedmiotu najmu, w tym do udziału w imprezach samochodowych, testach samochodów, transportu ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych,  pomoc w popełnieniu działań sprzecznych z prawem, nawet jeśli nie podlegają one karze pozbawienia wolności.

3.3 Najemca zobowiązuje się dbać o pojazd i utrzymywać go w dobrym stanie, w szczególności uwzględniając właściwość pojazdu, jego zewnętrzny jak i wewnętrzny wygląd oraz wymagania określone przepisami prawa. Dobry stan pojazdu oznacza stan nie pogorszony w stosunku do stanu z  dnia jego wydania, z uwzględnieniem jego zużycia wynikającegoz prawidłowego używania.

3.4 Należy obserwować wszelkie nieprawidłowości związane z technicznym działaniem pojazdu. Najemca jest zobowiązany do regularnej kontroli pojazdu – codzienne sprawdzenie poziomu oleju, płynu spryskiwacza, płynu chłodzącego i hamulcowego oraz sprawdzenie oświetlenia i upewnienia się, iż spełnia on wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy. Przypadku stwierdzenia braku płynów eksploatacyjnych najemca zobowiązany jest na własny koszt uzupełnić płyny eksploatacyjne. W przypadku pojawienia się lampki kontrolnej na desce rozdzielczej pojazdu Najemca zobowiązany jest do powiadomienia Wynajmującego pod numerem telefonu podanym przez Wynajmującego w umowie najmu pojazdu.

3.5 Najemca nie ma prawa oddać samochodu osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub podnajem.

3.6 Zabronione jest palenie tytoniu w samochodzie jak i przewozu zwierząt w samochodzie oraz holowanie innych pojazdów. Z zastrzeżeniem ust. 7.9 w przypadku naruszenia każdego z zakazów wskazanych w zdaniu poprzedzającym Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej wskazanej w Cenniku Wynajmującego.

3.7 Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub innych używek w szczególności narkotyków, środków odurzających.

3.8. Pojazdem można przewozić jedynie taką liczę osób, która jest przewidziana w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Nie zezwala się na przewożenia ładunków powyżej dopuszczalnej ładowności pojazdu, ładunków łatwopalnych i brudzących pojazd oraz nie zezwala się na holowanie innych samochodów oraz przyczep.

3.9 Najemca ma obowiązek właściwego zabezpieczenia pojazdu, w tym przed kradzieżą i włamaniem (w sposób zwyczajowo przewidziany), w szczególności nie wolno pozostawiać w samochodzie dokumentów pojazdu, kluczyków oraz koniecznym jest prawidłowe zamykanie pojazdu w tym włączanie autoalarmu jeżeli pojazd jest w niego wyposażony.

3.10 Najemca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, zmieniać przeznaczenia pojazdu ani dokonywać jakichkolwiek zmian w pojeździe,a w szczególności instalować dodatkowego wyposażenia.

4. Czynsz najmu i inne opłaty

4.1 Czynsz najmu jest określony każdorazowo w umowie najmu i płatny z góry.

4.2 Pojazd jest ubezpieczony, posiada ubezpieczenie OC, AC i NNW.

4.3 Zakres ubezpieczenia pojazdu nie obejmuje jednak wszelkich szkód, w szczególności nie obejmuje szkód w przypadku:

4.3.1 ucieczki prowadzącego pojazd z miejsca wypadku,

4.3.2 złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody,

4.3.3 kierowania pojazdem w stanie po zażyciu alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych jak również bez ważnego prawa jazdy.

4.4 Zakres ubezpieczenia nie obejmuje kradzieży samochodu w przypadku gdy nie zostaną zwrócone Wynajmującemu kluczyki lub/i dokumenty pojazdu oraz w przypadku, gdy pojazd nie został właściwie zabezpieczony przed kradzieżą i włamaniem. W tym przypadku Najemca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w ust. 7.2., a Najemca będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego na zasadach wskazanych w ust 7.3.

4.5 Najemca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem z pojazdu i jego eksploatacją, w szczególności zaś kosztów paliwa, smarów i płynów technologicznych, opłat, i innych ciężarów związanych z posiadaniem i używaniem pojazdu, a także, kosztów parkowania, mandatów karnych, postępowań w sprawach o wykroczenia, karnychi cywilnych, związanych z posiadaniem oraz używaniem pojazdu przez Najemcę z (wyłączeniem przypadków, gdy odpowiedzialność ponosi Wynajmujący) oraz inne koszty wskazane w niniejszych warunkach, w tym napraw, za które odpowiedzialność ponosi Najemca.

4.6 Pojazd zostaje przekazany Najemcy ze stanem paliwa wg protokołu przekazania oraz czysty w środku i na zewnątrz i tak też musi zostać zwrócony tzn. zatankowany i czysty. W przeciwnym razie, z zastrzeżeniem ust.7.9 Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu kar umownych wskazanych w aktualnie obowiązującym Cenniku Wynajmującego: w wysokości kosztów paliwa stanowiących iloczyn litrów paliwa potrzebnych do zatankowania pełnego baku paliwa pojazdu i kwoty wynikającej z cennika Wynajmującego za litr paliwa oraz kosztów jego zatankowania, a w przypadku oddania brudnego samochodu zapłaty kosztów jego czyszczenia.

4.7 W przypadku nie zwrócenia przez Najemcę samochodu, w terminie określonym w umowie (z zastrzeżeniem ust. 4.8) Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu kary umownej w wysokości 300 % stawki dobowejz z cennika standartowego, bez rabatu, za każdą rozpoczętą dobę, niezależnie od tegoWynajmujący (lub osoba/podmiot uprawniona/y) uprawniony jest do czynności określonychw ust. 10.3. Zapis zdania poprzedniego nie znajduje zastosowania do Najemcy będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego. Z zastrzeżeniem ust. 4.8 i 7.9 Najemca będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, z tytułu niezwrócenia pojazdu w terminie określonym w umowie, zapłaci Wynajmującemu za każdą dobę najmu opłatę w wysokości obowiązującej wtedy stawki czynszu najmu.

4.8 Przedłużenie okresu najmu, możliwe jest po uzyskaniu zgody Wynajmującego i zapłaty z góry czynszu najmu – za dodatkowy przedłużony okres najmu –gotówką bezpośrednio u Wynajmującego bądź też za zgodą Wynajmującego przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego. W przypadku nie spełnienia przez Klienta warunków wskazanych w zdaniu poprzedzającym, Wynajmujący (lub osoba/podmiot uprawniona/y) uprawniony jest do czynności określonych w ust. 10.3.

4.9 Z uwagi na to, że umowa najmu zawarta jest na czas określony, nawet jeśli pojazd zostanie zwrócony przez Najemcę przed wygaśnięciem umowy lub zostanie później odebrany opłata (czynsz) za najem pojazdu musi być zapłacona w całości za cały okres najmu określony w umowie najmu. Kwota już uiszczona za niewykorzystany okres najmu nie podlega zwrotowi. Postanowienia ust. 4.9 nie znajdują zastosowania do Najemcy będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.

4.10. Dobowy limit kilometrów zgodnie z podpisaną umową.

4.11 W przypadku wynajmu srednio lub długoterminowego, każdy miesiąc płatny jest z góry. W przypadku nietrminowej płatności następuję elektronicznę odcięcie zapłonu, a po 14 dniach odzyskaniem należności zajmuje się kancelaria windykacyjna, skutkuje to też wpisaniem do KRD.

5. Warunki płatności, kaucja

5.1 W przypadku dokonywania zapłaty w formie przelewu bankowego, datą dokonania płatności jest data wpływu środków na rachunek bankowy Wynajmującego.

5.2 Kaucja na zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy z tytułu niniejszej umowy określona jest w umowie, a jej wysokość zależy od rodzaju najętego pojazdu. W przypadku Najemcy, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, do kwoty kaucji zostanie doliczona kwota 400 zł stanowiąca zabezpieczenie roszczenia Wynajmującego z tytułu kary umownej (w kwocie 400 zł) przypadku wystąpienia szkody całkowitej pojazdu (stwierdzonej przez ubezpieczyciela). W przypadku niewystąpienia szkody całkowitej, niewykorzystana kwota z tytułu zabezpieczenia ww. kary, zostanie zwrócona Najemcy w terminie 14 dni od daty zakończenia postępowania likwidacyjnego dotyczącego szkody w pojeździe.

5.3 Kaucja podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem zdania następnego, po zwrocie pojazdu oraz prawidłowym wykonaniu umowy najmu przez Najemcę. Kaucja zostanie pomniejszonao wydatki, koszty, opłaty i szkody związane z nienależytym wykonaniem umowy przez Najemcę – zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, na co Najemca wyraża niniejszym zgodę.

5.4 Najemca zobowiązany jest dokonać płatności czynszu najmu i kosztów innych zleconych usług z góry gotówką przekazaną Wynajmującemu bądź też za wyraźną zgodą na rachunek bakowy wskazany przez Wynajmującego.

6. Odstąpienie od umowy oraz rozwiązanie umowy.

6.1 Wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia stosunku najmu pojazdu w trybie natychmiastowym (w formie telefonicznej – rozmowy lub/i wysłanego sms’a), jeżeli Najemca narusza istotne postanowienia zawarte w umowie najmu, niniejszych ogólnych warunkach najmu i ogólnych warunkach ubezpieczenia, a w szczególności gdy Najemca używa pojazduw sposób sprzeczny z umową najmu lub przeznaczeniem pojazdu, zaniedbuje pojazd do tego stopnia, że zostaje on narażony na uszkodzenie lub utratę, udostępnia go osobom nieuprawnionym. Wówczas Najemca zobowiązany jest wydać Wynajmującemu pojazd niezwłocznie.

6.2 W przypadku opóźnienia Najemcy w zapłacie czynszu najmu, kaucji lub jakichkolwiek innych należności wynikających z umowy najmu lub ogólnych warunków, Wynajmujący możew trybie natychmiastowym wypowiedzieć umowę najmu (w formie telefonicznej – rozmowy i/lub wysłanego sms’a). Wówczas Najemca zobowiązany jest wydać Wynajmującemu pojazd niezwłocznie.

6.3 W przypadkach opisanych w ust. 6.1 i 6.2, Wynajmujący lub osoba/pomiot uprawniony –  uprawniony jest do działań wskazanych w ust.10.3.

6.4 W przypadku opóźnienia Najemcy z odbiorem pojazdu Wynajmujący jest uprawniony wg własnego uznania do: żądania zapłaty kary umownej w wysokości dziennej stawki czynszu najmu przedmiotu umowy określonego w umowie najmu za każdy dzień opóźnienia w odbiorze pojazdu albo odstąpienia od niniejszej umowy w  terminiedwóch tygodni, liczonychod dnia w którym powstały okoliczności uzasadniające odstąpienie od umowy.

6.5 Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną za odstąpienie od umowy lub za odstąpienie od umowy przez Wynajmującego z przyczyn zależnych od Najemcy, w szczególności w sytuacjach o których mowa w ust. 6.1, 6.2 powyżej oraz niespełnienia warunków z ust. 2.2 w wysokości 300 % stawki dobowej czynszu najmu. Zapis zdania poprzedniego nie znajduje zastosowania do Najemcy będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.

Z zastrzeżeniem ust. 7.9 Najemca będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, zapłaci Wynajmującemu karę umowną za odstąpienie od umowy lub za odstąpienie od umowy przez Wynajmującego z przyczyn zależnych od Najemcy, w szczególności w sytuacjach o których mowaw ust. 6.1, 6.2 powyżej oraz niespełnienia warunków z ust. 2.2w wysokości w wysokości dobowej stawki czynszu najmu.

6.6 Wynajmujący może w przypadku kradzieży, zniszczenia, uszkodzenia lub nieoddania samochodu w terminie przez poprzedniego Najemcę lub innego zdarzenia losowego odstąpić od umowy w terminie 2 tygodnie od dnia wystąpienia okoliczności uprawniających do odstąpienia od umowy najmu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wynajmujący zobowiązuje się poinformować Najemcę niezwłocznie po powzięciu informacji o zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie od umowy.

6.7 Najemca nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy najmu na podstawie art.27 ustawy z dnia 30maja2014 roku o prawach konsumenta w związku z treścią art. 38 pkt 12 ww. ustawy.

7. Zasady odpowiedzialności

7.1 Najemca ponosi każdorazowo (niezależnie od odpowiedzialności wskazanej w ogólnych warunkach najmu i umowie) oraz niezależnie od ubezpieczenia pojazdu z tytułu OC i ACi uzyskanego z tego tytułu odszkodowania odpowiedzialność – tzw. opłatę za przestój samochodu w wysokości wskazanej w aktualnym Cenniku Wynajmującego lub w innej wysokości wynikającej z umów odrębnych, w przypadku powstania:

– szkody komunikacyjnej w pojeździe i wszelkich innych szkód, zniszczenia ( z wyłączeniem szkody całkowitej) lub utraty pojazdu, kradzieży pojazdu. Kwota ta nie  podlega zwrotowi oraz roszczeniom. Opłata za przestój ma na celu zapłatę wynagrodzenie Wynajmującemu szkody poniesionej w wyniku przestoju pojazdu/jego utraty oraz szkody poniesionej w wyniku utraty przez samochód wartości w związku z zaistnieniem w/w zdarzenia.

Postanowienia niniejszego ustępu nie znajdują zastosowania do Najemcy będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, do którego zastosowanie znajdują postanowienia ust. 7.3.

7.2 Niezależnie od odpowiedzialności, o której mowa w ust. 7.1 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody (w tym utracone korzyści) powstałe w przedmiocie najmu, które nie są objęte ubezpieczeniem, bądź które nie w pełni pokrywa ubezpieczyciel w szczególności których przyczyną było prowadzenie pojazdu przez nieuprawnione osoby lub użytkowanie w zabronionym celu, lub/i załadunek lub niewłaściwa obsługa pojazdu, z winy umyślnej Najemcy oraz spowodowane jego niedbalstwem lub lekkomyślnością, prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających oraz użycia samochodu niezgodnie z przeznaczeniem np. udział w zawodach sportowych, przewożenie dobra niezgodne z prawem). Postanowienia ust. 7.2 nie znajdują zastosowania do Najemcy będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, do których zastosowanie znajdują postanowienia ust. 7.3.

7.3 Najemca będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego ponosi odpowiedzialność za szkody, w tym w pojeździe, jeżeli szkoda została wyrządzona z winy (umyślnej lub nieumyślnej) Najemcy, kierowcy oraz pozostałych pasażerów samochodu osobom trzecim i/lub Wynajmującemu podczas trwania umowy najmu w związku z użytkowaniem najmowanego pojazdu, w szczególności w przypadku prowadzenia pojazdu przez nieuprawnione osoby, prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających oraz użycia samochodu niezgodnie z przeznaczeniem np. udział w zawodach sportowych).

Nadto Najemca, o którym mowa w niniejszym ustępie, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości wskazanej w aktualnym Cenniku Wynajmującego lub w innej wysokości wynikającej z umów odrębnych, w przypadku powstania:

– szkody komunikacyjnej w pojeździe, zniszczenia utraty pojazdu, kradzieży pojazdu. Opłata ma na celu naprawienie Wynajmującemu, szkody poniesionej w wyniku przestoju pojazdu/jego utraty oraz szkody poniesionej w wyniku utraty przez samochód wartości w związku z zaistnieniem w/w zdarzenia. Najemca W celu zwolnienia się przez Najemcę od tej opłaty, winienod dostarczyć Wynajmującemu dowody potwierdzające, że szkoda jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności.

7.4. Najemca ponosi również pełną odpowiedzialność za usterki mechaniczne pojazdu powstałe z jego winy i nie podlegające naprawie gwarancyjnej, zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszej umowie, w szczególności spowodowane zatankowaniem niewłaściwego paliwa, z zastrzeżeniem pkt.7.9 w wysokość kar umownych określona została w aktualnym Cenniku Wynajmującego.

7.5 Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich strat Wynajmującego oraz usunięcia wszelkich szkód w majątku Wynajmującego powstałych w związku z używaniem przez niego przedmiotu najmu niezgodnie z umową, w szczególności w przypadkach nieprzestrzegania zapisów ust. 3 tj. m.in. związanych z nadmiernym zużyciem pojazdu i utratą jego wartości, uszkodzenia opon, wycieraczek, wnętrza pojazdu, w tym uszkodzenia wyposażenia pojazdu, szkody wywoływane niedopałkami papierosów, uszkodzenia silnika spowodowanego jazdą bez płynu chłodniczego, uszkodzenie układu hamulcowego spowodowanego jazdą bez okładzin klocków hamulcowych. Zapis powyższy nie znajduje zastosowaniado Najemcy będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu, do którego zastosowanie mają postanowienia ust. 7.3.

W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy z powodu braku złożenia przez kierującego pojazdem pisemnego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody lub /i nie przedłożenia jakichkolwiek dokumentów  wymaganych przez ubezpieczyciela, Najemca zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów usunięcia powstałej szkody.

7.6. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone z winy własnej, kierowcy oraz pozostałych pasażerów samochodu osobom trzecim podczas trwania umowy najmu w związku z użytkowanie najmowanego pojazdu, nie pokryte uzyskanym odszkodowaniem z ubezpieczenia pojazdu lub nie objęte ubezpieczeniem. Postanowienia ust. 7.6 nie znajdują zastosowania do Najemcy będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu, do którego zastosowanie mają postanowienia ust. 7.3.

7.7. Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przez Najemcę lub kierowcę przepisów o ruchu drogowym oraz wszelkie opłaty, płatności, mandaty, kary, które powstały w związku z użytkowaniem pojazdu przez Najemcę. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Najemca zobowiązany jest do pokrycia wymienionych kar pieniężnych opłat oraz złożenia stosownych zeznań lub wyjaśnień.

7.8 Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ruchomości pozostawione i przewożone przez Najemcę i osoby trzecie w przedmiocie najmu.

7.9 Wszystkie kary umowne – zostały zastrzeżone w niniejszych warunkach – z tytułu zawinionego (umyślnie lub nieumyślnie) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnych przez Najemcę – w celu naprawienia szkody powstałej z tego tytułu. Ciężar wykazania, iż Najemca nie ponosi winy za niewykonania lub nienależyte wykonania zobowiązania leży po stronie Najemcy (co oznacza, iż w celu zwolnienia się przez Najemcę od odpowiedzialności, winien on dostarczyć Wynajmującemu dowody potwierdzające, że szkoda jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności).

8. Procedura w przypadku wypadków lub innych nagłych zdarzeń

8.1 Wszelkie zdarzenia mogące skutkować powstaniem po stronie zakładu ubezpieczeń obowiązku wypłaty odszkodowania, w szczególności szkody komunikacyjne, włamania, kradzież pojazdu, uszkodzenia pojazdu, sprzętu w tym również w wyniku aktów wandalizmu, Najemca zobowiązany jest zgłosić Wynajmującemu niezwłocznie pod numerem wskazanym przez Wynajmującego w umowie najmu (również dni świąteczne), a także przedstawić szczegółowy raport pisemny oraz szkic zdarzenia najpóźniej do czasu zwrotu pojazdu.

8.2 Najemca jest zobowiązany niezwłocznie wezwać odpowiednie władze (w szczególności Policję) do każdego wypadku drogowego albo kolizji drogowej powstałych w związkuz korzystaniem z pojazdu oraz poinformować niezwłocznie odpowiednie władze (w szczególności Policję) o pożarze, kradzieży lub o innych uszkodzeniach, niezależnie od tego po czyjej stronie leży wina.

8.3 Najemca zobowiązany jest podjąć odpowiednie środki przewidziane przepisami o ruchu drogowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku.

8.4 W razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ustępach poprzedzających niniejszego punktu, którego sprawcą jest osoba trzecia, której dane można ustalić, Najemca zobowiązany jest uzyskać oświadczenie sprawcy i oświadczenie Policji, potwierdzające winę sprawcy oraz zawierające wszelkie inne dane wymagane przez zakład ubezpieczeń, w którym ubezpieczony jest pojazd, na mocy umowy ubezpieczenia, w tym: jego imię i nazwisko, numer rejestracyjny i markę jego pojazdu, numer jego polisy ubezpieczeniowej i nazwę zakładu ubezpieczeń, który wystawił taką polisę. Jeżeli sprawca jest nieznany, Najemca zobowiązany jest zgodnie z ust. 8.1 niezwłocznie zawiadomić właściwą jednostkę Policji.

8.5 Najemca zobowiązany jest natychmiast poinformować Wynajmującego, jeśli pojazd nie jest zdolny do kontynuowania podróży lub uległ jakiemukolwiek uszkodzeniu.

8.6 Najemca zobowiązany jest postępować zgodnie z poleceniami Wynajmującego. Dalsze postępowanie uzależnione jest od rodzaju szkody, uszkodzenia. W przypadku nie przestrzegania przez Najemcę Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, poleceń Wynajmującego, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i usterki. Wynajmującego powstałe z tego tytułu.

8.7 W razie powstania szkody Najemca zobowiązany jest użyć wszelkich dostępnych mu środków w celu zmniejszenia szkody oraz w celu zabezpieczenia zagrożonego pojazdu przed dalszą szkodą.

8.8 Udział własny Najemcy w szkodzie lub usterce z winy Najemcy wynosi do 7 000 zł.( do 15 tysięcy wiek poniżej 23 lat). Zniesienie udziału własnego, odpowiedzialności następuje w momencie wskazania sprawcy i możliwości rozliczenia szkody z jego OC.

8.9 Wynajem za granicę RP nie obejmuje podstawienia samochodu zastępczego. Asisstance w razie awarii – do 150 km, do najbliższego warsztatu.

8.10 W przypadku awarii Wynajmujący nie ponosi ewentualnych kosztów Najemcy za powrót do Polski innym środkiem transportu i we własnym zakresie.

9. Naprawy

9.1 W razie zaistnienia konieczności wszelkie usługi serwisowe, naprawy oraz inne czynności dotyczące przedmiotu umowy, Najemca może wykonać wyłącznie za uprzednim (wcześniejszym) powiadomieniem Wynajmującego i tylko i wyłącznie za jego zgodą oraz tylko i wyłącznie w Autoryzowanych Stacjach Obsługi danej marki pojazdu, chyba,że w konkretnym przypadku Wynajmujący wskazał inny punkt naprawy, ewentualnie wyraził zgodę na naprawę w nieautoryzowanej stacji.

9.2 Najemca zobowiązany jest do stawienia się w autoryzowanym serwisie samochodowym w czasie i miejscu wyznaczonym przez Wynajmującego w przypadku awarii, której nie usunięcie może skutkować w szczególności kolejnymi usterkami, stwarzaniem zagrożenia w ruchu lub brakiem właściwego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą. Obowiązek ten dotyczy również stawienia się w celu dokonania przeglądu gwarancyjnego pojazdu, jeśli przypada on na okres użytkowania samochodu. Z zastrzeżeniem ust. 7.9, w przypadku nie zastosowania się Najemcy do obowiązków wskazanych w zdaniu poprzedzającym zobowiązany on będzie do zapłaty kary umownej w kwocie 1.230 zł za każde niezastosowanie się do powyższego.

9.3. Usunięcie awarii powstałej z winy lub zaniedbania w obsłudze pojazdu Najemcy następuje na koszt Najemcy.

9.4. Wyłączenie pojazdu z ruchu, z przyczyn niezależnych od Najemcy, gdy ewentualna naprawa nie jest możliwa w ciągu 24 godzin, Najemcy przysługuje prawo do auta zastępczego ( tylko wynajem krajowy) o podobnym standardzie i parametrach. Jeśli nie ma takiej możliwości, następuje zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu.

9.5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty i opóźnienia spowodowane awarią auta lub innymi okolicznościami. Najemca nie ma prawa do żadnych innych roszczeń w stosunku do Wynajmującego.

10. Przekazanie oraz zwrot pojazdu

10.1 Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd w stanie dobrym (zgodnie z ust. 3.3), z kompletnym wyposażeniem i z dokumentami. Pojazd zwrócony Wynajmującemu powinien być umyty i czysty z zewnątrz, wewnątrz, zatankowany zgodnie z protokołem przekazania.  Terminy i godziny przekazania i zdania samochodu określone są w umowie najmu. Wszelkie koszty zwrotu pojazdu ponosi Najemca.

10.2 W razie opóźnienia Najemcy w zwrocie pojazdu, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej, o której mowa w ust. 4.7. Niezależnie od powyższego, Wynajmujący w uzasadnionych okolicznościach uprawniony jest do zawiadomienia Policji o przywłaszczeniu pojazdu oraz może skorzystać z uprawnień wskazanych w ust. 10.3.

10.3 W przypadkach opisanych w ust. 6.1 i 6.2 oraz braku zwrotu samochodu w terminie wskazanym w umowie i/lub pomimo wygaśnięcia umowy najmu, i/lub w przypadkach wskazanych ust. 4.7 i/lub 4.8, Wynajmujący uprawniony jest do unieruchomienia pojazdu i/lub jego otwarcia oraz odholowania pojazdu do siedziby Wynajmującego, niezależnie od miejsca gdzie się samochód znajduje.

10.4 Zarówno odbiór, jak i zdanie pojazdu przez Najemcę zostanie potwierdzone podpisanym przez obie Strony protokołem, który stanowi element integralny umowy najmu. Podpisanie protokołu nie zwalnia Najemcy od odpowiedzialności za szkody, których nie można było wykryć przy zwrocie pojazdu.

10.5 Z zastrzeżeniem ust. 7.9, w przypadku zwrotu pojazdu bez kompletu kluczyków, tablicy rejestracyjnej, dowodu rejestracyjnego, gaśnicy i/lubinnego wyposażenia wskazanego w Protokole przekazania Najemca zobowiązany jest zapłacić karę umowną wskazaną w aktualnym cenniku Wynajmującego za brak każdego z wymienionych elementów wyposażenia. W przypadku braku więcej niż jednego elementu kary sumują się.

11. Postanowienia końcowe

11.1 Wszelkie zawiadomienia wynikające z umowy lub z nią związane, z zastrzeżeniem sytuacji wyraźnie wskazanych w niniejszych ogólnych warunkach najmu, będą dokonywane w formie pisemnej i, o ile nie postanowiono inaczej, będą przekazywane osobiście przez Stronę, lub pocztą w formie listu poleconego.

11.2 Zmiany Umowy, niniejszych ogólnych warunków, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem sytuacji wyraźnie wskazanych w niniejszych ogólnych warunkach najmu.

11.3 Zmiany adresu Stron nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają zawierania dodatkowych aneksów. O powyższych zmianach Strony powiadamiają się wzajemnie w formie pisemnej. W przypadku nie dochowania  powyższego obowiązku, doręczenie na ostatni znany adres uważa się za skuteczne.

11.4 Zastrzeżenie kar umownych i opłat w niniejszych ogólnych warunkach nie narusza prawa Wynajmującego do żądania naprawienia szkody, za którą ponosi odpowiedzialność Najemca, w zakresie w jakim szkoda ta przekracza wysokość  zastrzeżonej kary umownej/opłaty.

11.5 Najemca nie jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

11.6 Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

11.7 Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych na gruncie obowiązywania niniejszej Umowy jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę Wynajmującego, zastrzeżenie to nie dotyczy to Klientów którzy są konsumentami w rozumieniu postanowień art. 221 Kodeksu cywilnego.


Ogólne Warunki Najmu Dla Konsumentów
1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy dokument będący Ogólnymi Warunkami Najmu (zwany dalej OWN) przeznaczony jest dla Najemcy będącego osobą fizyczną (zwanym dalej Najemcą) i wraz z Umową Najmu, stanowi integralną całość, z uwzględnieniem postanowień odrębnych Umów, których stroną jest Najemca, a mających wpływ na prawa obowiązki Stron, w szczególności umów typu assistance (zwanych dalej Umowami Odrębnymi).

1.2. OWN określa prawa i obowiązki Stron zawierających Umowę Najmu, której przedmiotem jest najem samochodu, wraz z ewentualnym wyposażeniem dodatkowym a którego szczegółowe parametry określone są w Umowie Najmu.

1.3. Wynajmującym jest: ODOTRANS MIROSŁAW SOBOL, adres: 33 – 100 Tarnów ul. Wita Stwosza 18, NIP: 954 189 25 98, numer telefonu: 506199665, adres e – mail: biuro@odotranstarnow.pl (zwanym dalej Wynajmującym).

1.4. Najemcą jest osoba fizyczna w rozumieniu art. 22¹ KC – czyli konsument, za którego uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwanym dalej Najemcą).

2. Wymogi formalne
2.1. Kierowcą samochodu może być Najemca lub osoba przez niego wskazana i wpisana w Umowie Najmu z tym zastrzeżeniem, iż Najemca ponosi odpowiedzialność za działanie innych kierowców, jako osób trzecich, jak za własne. Najemca nie ma prawa oddać samochodu osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub w podnajem.

2.2. Kierowcą najmowanego samochodu może być wyłącznie: osoba fizyczna, która ukończyła 21 lat a nie ukończyła 70 lat, posiadająca ważne prawo jazdy uprawniające do kierowania samochodem wydane na minimum 12 miesięcy przed zawarciem Umowy Najmu, posiadająca ważny dowód osobisty, w przypadku obywatela kraju należącego do Unii Europejskiej – ważny dokument potwierdzający tożsamość zgodnie z prawem krajowym właściwym dla miejsca zamieszkania Kierowcy, zaś w przypadku pozostałych obcokrajowców – ważny paszport.

2.3. Najemca zobowiązany jest do okazania Wynajmującemu, najpóźniej przy podpisaniu Umowy Najmu i / lub wydaniu samochodu, dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, przy czym w przypadku wskazania jako kierowcę osoby innej niż Najemca, ten ma w obowiązku udostępnić Wynajmującemu w / w dokumenty, pod rygorem niewydania samochodu przez Wynajmującego.

3. Korzystanie z pojazdu
3.1. Najemcy zostaje wydany sprawny technicznie samochód bez usterek, oraz bez jakichkolwiek uszkodzeń, wyposażony w urządzenie do monitorowania jego położenia GPS oraz Instrukcję obsługi samochodu, co zostanie zdefiniowane w protokole przekazania samochodu.

3.2. Podstawą wydania i zwrotu samochodu jest protokół przekazania i protokół odbioru, w którym należy zawrzeć wszelkie ewentualne uwagi dotyczące stanu technicznego, wyglądu wewnętrznego, zewnętrznego i zauważonych uszkodzeń.

3.3. Najemca zobowiązuje się używać samochód zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami w sposób zgodny z postanowieniami zawartymi w Umowie Najmu oraz niniejszych OWN.

3.4. Najemca ma w obowiązku dbać o samochód i utrzymywać go w dobrym stanie, przez co należy rozumieć, stan nie pogorszony w stosunku do stanu z dnia jego wydania, z uwzględnieniem stopnia jego zużycia wynikającego z prawidłowego użytkowania. W szczególności Najemca ma w obowiązku bez zbędnej zwłoki zgłaszać Wynajmującemu wszelkie nieprawidłowości związane z technicznym działaniem samochodu.

3.5. Najemca jest zobowiązany do regularnej samodzielnej kontroli samochodu, w tym do sprawdzania poziomu oleju oraz innych płynów a także utrzymywania stanu prawidłowego oświetlenia samochodu. W przypadku pojawienia się lampki kontrolnej na desce rozdzielczej samochodu, Najemca zobowiązany jest do powiadomienia bez zbędnej zwłoki o tym fakcie Wynajmującego, pod rygorem pokrycia ewentualnej szkody z tego tytułu wynikłej.

3.6. Bezwzględnie zabronione jest:

3.6.1. palenie w samochodzie, tytoniu, e – papierosów oraz innych używek;
3.6.2. przewożenie zwierząt;
3.6.3. holowanie innych samochodów i / lub przyczep;
3.6.4. przewożenie ładunków i / lub ilości osób powyżej dopuszczalnej ładowności samochodu;
3.6.5. przewożenie ładunków łatwopalnych i brudzących samochód;
3.6.7. zmienianie przeznaczenia użytkowania samochodu;
3.6.8. dokonywanie jakichkolwiek zmian w samochodzie;
3.6.9. instalowanie dodatkowego wyposażenia.

3.7. Najemca ma obowiązek właściwego zabezpieczenia samochodu, w szczególności poprzez nie pozostawianie w samochodzie jego dokumentów oraz kluczyków, prawidłowe zamykanie samochodu w tym włączanie autoalarmu, jeżeli samochód jest w niego wyposażony.

4. Rozliczenia Stron i kaucja
4.1. Kwota czynszu najmu jest określona każdorazowo w Umowie Najmu i płatna jest z góry i w całości, gotówką przekazaną Wynajmującemu za pokwitowaniem, bądź też za jego wyraźną zgodą, na rachunek bankowy wskazany przez Wynajmującego.

4.2. Najemca ponosi koszty związane z korzystaniem z samochodu i jego eksploatacją. Najemca nie może pod jakimkolwiek tytułem prawnym i / lub faktycznym scedować na Wynajmującego (z wyłączeniem przypadków, gdy odpowiedzialność ponosi Wynajmujący) zobowiązań finansowych wynikających z otrzymanych przez Najemcę mandatów karnych, a także zobowiązań powstałych na skutek postępowań w sprawach o wykroczenia, sprawach karnych i sprawach cywilnych.

4.3. Przedłużenie okresu najmu, możliwe jest po uzyskaniu zgody Wynajmującego i zapłaty z góry czynszu najmu za dodatkowy przedłużony okres najmu, gotówką bezpośrednio u Wynajmującego za pokwitowaniem, bądź za uprzednią zgodą Wynajmującego, przelewem na wskazany rachunek bankowy. W przypadku nie spełnienia przez Najemcę warunków wskazanych w zdaniu poprzedzającym, Wynajmujący lub osoba przez niego umocowana na piśmie, ma prawo podjąć czynności określone w pkt. 9.3.

4.4. Wynajmujący ustanawia kaucję dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy z tytułu zawartej Umowy Najmu. Wysokość kaucji określona jest w Umowie Najmu i jest zależna od wartości najętego samochodu. Płatność kaucji następuje z góry gotówką przekazaną Wynajmującemu za pokwitowaniem, bądź też za wyraźną zgodą na rachunek bankowy wskazany przez Wynajmującego.

4.5. Kaucja podlega zwrotowi, niezwłocznie po obustronnym podpisaniu bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego samochodu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń i / lub usterek powstałych z winy Najemcy, a także naruszenia przez Najemcę postanowień pkt. 6.1, kaucja zostanie przeznaczona na ich usunięcie, co zostanie potwierdzone przez Wynajmującego stosowną dokumentacją (protokoły naprawy, faktury) a pozostała część kaucji zostanie bez zbędnej zwłoki zwrócona Najemcy.

5. Odstąpienie od umowy oraz rozwiązanie umowy
5.1. Wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy Najmu samochodu w trybie natychmiastowym, jeżeli Najemca narusza istotne postanowienia zawarte w OWU w szczególności, jeśli nie przestrzega zapisów pkt. 3.6 a – h, oraz pkt. 4.1, 4.2 i 4.4.

5.2. W przypadkach dokonanych naruszeń o których mowa w pkt. powyżej, Wynajmujący lub osoba przez niego umocowana na piśmie, ma prawo podjąć czynności określone w pkt. 9.3.

5.3. W przypadku kradzieży lub zniszczenia lub uszkodzenia lub nieoddania samochodu w terminie przez poprzedniego Najemcę a także innego zdarzenia losowego, Wynajmujący ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 7 dni, licząc od dnia wystąpienia okoliczności uprawniających do odstąpienia od Umowy Najmu. W przypadku, zaistnienia okoliczności o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Wynajmujący zobowiązuje się poinformować Najemcę niezwłocznie, po powzięciu informacji o zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie od Umowy przez Wynajmującego. Jeśli Najemca dokonał płatności z tytułu zawartej Umowy Najmu, Wynajemca zwróci Najemcy niezwłocznie całość wpłaconej kwoty.

5.4. Zgodnie z art. 38 pkt. 12 Ustawy z dnia 30.05.2014r o prawach konsumenta – prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Najemcy w odniesieniu do umowy najmu samochodu.

6. Zasady odpowiedzialności i kary umowne
6.1. Samochód zostaje przekazany Najemcy czysty od wewnątrz i z zewnątrz oraz ze stanem paliwa wg protokołu przekazania. Najemca ma w obowiązku zwrócić Wynajmującemu samochód ze stanem paliwa wg stanu z protokołu przekazania. W przeciwnym razie Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu należności w wysokości kosztów paliwa potrzebnych do zatankowania baku paliwa samochodu do stanu określonego w protokole przekazania a w przypadku oddania przez Najemcę brudnego samochodu zapłaty kosztów jego czyszczenia adekwatnie do stopnia zabrudzenia.

6.2. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Wynajmującego z przyczyn określonych w pkt. 3.6, Najemca ma w obowiązku uiścić na rzecz Wynajmującego karę umowną, stanowiącą iloczyn stawki dobowej czynszu określonej w Umowie najmu i ilości dni do końca trwania Umowy Najmu.

6.3. W przypadku nie zwrócenia przez Najemcę samochodu, w terminie określonym w Umowie Najmu, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu kary umownej w wysokości stanowiącą iloczyn stawki dobowej czynszu określonej w Umowie Najmu i ilości dni trwania najmu bezumownego. Niezależnie Wynajmujący lub osoba przez niego umocowana na piśmie, ma prawo podjąć czynności określone w pkt. 9.3.

6.4. Najemca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody powstałe w samochodzie i / lub wyrządzone względem osób trzecich, jeżeli szkoda została wyrządzona: z winy umyślnej lub przez zaniedbanie Najemcy, lub z winy umyślnej i / lub nieumyślnej lub przez zaniedbanie wskazanego przez Najemcę kierowcy oraz z winy umyślnej i / lub nieumyślnej lub prze zaniedbanie pasażerów samochodu, podczas trwania Umowy Najmu w związku z użytkowaniem najmowanego samochodu.

6.5. Wynajmujący oświadcza, iż samochód oddawany w najem jest ubezpieczony, posiada ubezpieczenie OC, AC i NNW.

6.6. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe z przyczyny zawinionej przez Najemcę, przez co należy rozumieć braku złożenia przez kierującego pojazdem pisemnego oświadczenia, co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody i / lub nie przedłożenia jakichkolwiek dokumentów wymaganych przez ubezpieczyciela a znajdujących się w posiadaniu Najemcy, Najemca zobowiązany jest do zapłaty udokumentowanych kosztów usunięcia powstałej szkody, jakie poniósł Wynajmujący.

6.7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i wszelkie dobra majątkowe przewożone i / lub pozostawione przez Najemcę i osoby trzecie w samochodzie od momentu przekazania samochodu Najemcy do momentu jego odebrania od Najemcy potwierdzonym protokołem odbioru.

6.8. W przypadku najmu tego samego samochodu przez kilka osób, ich odpowiedzialność jest solidarna względem Wynajmującego.

7. Procedura w przypadku wypadków lub innych nagłych zdarzeń
7.1. Wszelkie zdarzenia mogące skutkować powstaniem po stronie Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które ubezpiecza samochód, obowiązku wypłaty odszkodowania w szczególności szkody komunikacyjne, włamania, kradzież samochodu, uszkodzenie samochodu, w tym również w wyniku aktów wandalizmu lub kolizji drogowej, Najemca zobowiązany jest zgłosić Wynajmującemu niezwłocznie pod numerem wskazanym przez Wynajmującego w Umowie Najmu (również dni świąteczne), a także przedstawić szczegółowy raport pisemny oraz szkic zdarzenia, najpóźniej w ciągu dwóch dni od zdarzenia.

7.2. Najemca jest zobowiązany niezwłocznie wezwać odpowiednie władze (w szczególności Policję) do każdego wypadku drogowego albo kolizji drogowej powstałych w związku z korzystaniem z samochodu, niezależnie od tego po czyjej stronie leży wina.

7.3. W razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w punktach powyżej, którego sprawcą jest osoba trzecia, a której dane można ustalić, Najemca zobowiązany jest uzyskać oświadczenie sprawcy i oświadczenie Policji, potwierdzające winę sprawcy oraz zawierające wszelkie inne dane wymagane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe w którym ubezpieczony jest samochód, na mocy umowy ubezpieczenia, w tym: imię i nazwisko sprawcy, numer rejestracyjny i markę jego pojazdu, numer jego polisy ubezpieczeniowej i nazwę zakładu ubezpieczeń, który wystawił taką polisę.

7.4. Najemca po zgłoszeniu Wynajmującemu okoliczności o których mowa w pkt. 7.1 zobowiązany jest postępować zgodnie z poleceniami otrzymanymi od Wynajmującego. Dalsze postępowanie uzależnione będzie od rodzaju szkody i uszkodzenia.

7.5. W razie zaistnienia okoliczności o których mowa w pkt. 7.1, Najemca zobowiązany jest użyć wszelkich dostępnych mu i prawem dozwolonych środków w celu zminimalizowania negatywnych skutków i szkody w mieniu Wynajmującego, oraz do podjęcia działań w celu zabezpieczenia zagrożonego samochodu przed dalszą szkodą, pod rygorem zarzutu przyczynienia się do zwiększenia zaistniałej szkody, bez względu na okoliczność, kto jest sprawcą.

8. Naprawy
8.1. W razie zaistnienia konieczności, wszelkie usługi serwisowe, naprawy oraz inne czynności dotyczące najmowanego samochodu, Najemca może wykonać wyłącznie za uprzednim powiadomieniem Wynajmującego (potwierdzonym mailowo) i tylko i wyłącznie za jego zgodą oraz tylko i wyłącznie w Autoryzowanych Stacjach Obsługi danej marki pojazdu, chyba, że w konkretnym przypadku Wynajmujący wskazał inny punkt naprawy, ewentualnie wyraził zgodę na naprawę w nieautoryzowanej stacji.

8.2. Najemca zobowiązany jest do stawienia się bez zbędnej zwłoki w autoryzowanym serwisie samochodowym w czasie i miejscu wyznaczonym przez Wynajmującego w przypadku zaistnienia awarii, której nie usunięcie może skutkować w szczególności kolejnymi usterkami lub stwarzaniem zagrożenia w ruchu lub brakiem możliwości właściwego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą. Obowiązek ten dotyczy również stawienia się w celu dokonania przeglądu gwarancyjnego pojazdu, jeśli przypada on na okres użytkowania samochodu.

8.3. W przypadku udowodnienia przez Wynajmującego poprzez Opinię Autoryzowanej Stacji Obsługi zawinienia lub zaniedbania Najemcy w obsłudze najmowanego samochodu, wówczas usunięcie awarii powstałej z winy lub zaniedbania w obsłudze samochodu przez Najemcę, następuje na koszt Najemcy.

8.4. Wyłączenie pojazdu z ruchu, z przyczyn niezależnych od Najemcy, gdy ewentualna naprawa nie jest możliwa w ciągu 24 godzin, Najemcy przysługuje prawo do auta zastępczego ( tylko wynajem krajowy) o podobnym standardzie i parametrach. Jeśli nie ma takiej możliwości, następuje zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu.

8.5. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty i opóźnienia spowodowane awarią auta lub innymi okolicznościami. Najemca nie ma prawa do żadnych innych roszczeń w stosunku do Wynajmującego.

9. Przekazanie oraz zwrot pojazdu
9.1. Pojazd zostaje przekazany Najemcy czysty w środku i na zewnątrz.

9.2. Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd w stanie dobrym, zgodnie z wymogami pkt. 3.4 niniejszego OWN, wraz z kompletnym wyposażeniem i z dokumentami. Pojazd zwrócony Wynajmującemu powinien być umyty i czysty z zewnątrz i od wewnątrz, zatankowany zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w pkt. 6.1 niniejszego OWN. Terminy i godziny przekazania i zdania samochodu określone są w Umowie Najmu. Wszelkie koszty zwrotu pojazdu ponosi Najemca.

9.3. W przypadkach opisanych w pkt. 4.3, pkt. 5.2, i pkt. 6.3, Wynajmujący uprawniony jest do unieruchomienia samochodu i / lub jego otwarcia oraz odholowania samochodu do siedziby Wynajmującego, niezależnie od miejsca gdzie się samochód znajduje.

9.4. Zarówno odbiór, jak i zdanie samochodu przez Najemcę zostanie potwierdzone podpisanym przez obie Strony protokołem, odpowiednio przy przekazaniu samochodu dla Najemcy – protokołem przekazania a przy odbiorze samochodu od Najemcy – protokołem odbioru. Podpisanie protokołu nie zwalnia Najemcy od odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody, których nie można było wykryć przy zwrocie samochodu.

9.5. W przypadku zwrotu przez Najemcę samochodu bez kompletu kluczyków, tablicy rejestracyjnej, dowodu rejestracyjnego, gaśnicy i / lub innego wyposażenia wskazanego w protokole przekazania, Najemca zobowiązany jest pokryć w całości udokumentowane wydatki Wynajmującego, poniesione przez niego, celem uzupełnienia wszelkich stwierdzonych protokołem odbioru braków. W przypadku stwierdzenia protokołem odbioru, braku więcej niż jednego elementu, wymagane od Najemcy należności, sumują się.

10. Postanowienia końcowe
10.1. Wszelkie zawiadomienia wynikające z Umowy Najmu lub z nią związane, z zastrzeżeniem sytuacji wyraźnie wskazanych w niniejszych OWN, będą dokonywane w formie pisemnej drogą listu poleconego (dopuszczalny jest kontakt e – mail), a w przypadkach nagłych dopuszczalny jest kontakt telefoniczny z tym zastrzeżeniem, iż wymaga on następczego potwierdzenia w drodze e – mail.

10.2. Zmiany Umowy Najmu oraz niniejszych OWN wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

10.3. Zmiany adresu Stron nie stanowią zmiany Umowy Najmu i OWN i nie wymagają zawierania dodatkowych aneksów. O powyższych zmianach Strony powiadamiają się wzajemnie w formie pisemnej drogą listu poleconego (dopuszczalny jest kontakt e – mail). W przypadku nie dochowania powyższego obowiązku, doręczenie na ostatni znany adres uważa się za skuteczne.

10.4. Najemca nie jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy Najmu oraz OWN na osobę trzecią.

10.5. Umowa Najmu oraz regulacje OWN, podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

10.6. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych na gruncie obowiązywania niniejszej Umowy jest Sąd właściwy ze względu na adres Najemcy.

10.7. Niniejsze OWN wchodzą w życie z dniem 02.01.2020 i wraz z zawartą Umową Najmu stanowi integralną całość.

 

Zarezerwuj już teraz, odbiór samochodu w godzinach pracy biura. Pon-Pt: 08:00-18:00; Sobota: 08:00-14:00