§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://odotranstarnow.pl

2. Administratorem danych osobowych jest Mirosław Sobol prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ODOTRANS Mirosław Sobol wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Wita Stwosza 18, 33 – 100 Tarnów, NIP: 954-18-92-598, REGON: 852748948.

3. Z Administratorem danych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: biuro@odotranstarnow.pl lub pisemnie na adres: ODOTRANS Mirosław Sobol, ul. Wita Stwosza 18, 33 – 100 Tarnów.

4. Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r.) zwane również RODO.

5. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

§ 2 Przetwarzanie danych osobowych

1. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
 2. w celu obsługi reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przez czas obsługi reklamacji, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
 3. w celu realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy podatkowe,
 4. w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy o rachunkowości,
 5. w celu obsługi zgłoszeń, zapytań kierowanych za pośrednictwem formularza kontaktowego, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na zgłoszenia, zapytania kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas trwania korespondencji, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
 6. w związku z prowadzeniem profilu w mediach społecznościowych Facebook w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone na Facebook’u jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 7. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

2. Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail, numer dokumentu tożsamości, numer prawa jazdy, NIP, numer rachunku bankowego,
 2. w celu realizacji obowiązków podatkowych przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego,
 3. w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego,
 4. w celu realizacji usługi „Formularz kontaktowy”, przetwarzane są takie dane jak: imię, adres e-mail, numer telefonu,
 5. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail.

3. Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem:

 1. banków, w których Administrator posiada rachunki bankowe, w zakresie dokonywanych transakcji,
 2. organów państwowych, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Organom Krajowej Administracji Skarbowej.

4. Ponadto dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora takich jak podmiotu świadczącego usługi księgowe (biuro rachunkowe), podmiotu świadczącego usługi windykacyjne.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

 1. zawierania i wykonania umowy. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia takiej umowy,
 2. rozpatrywania reklamacji, niezbędne jest podanie danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące reklamowanego towaru lub usługi. Niepodanie tych danych może uniemożliwić rozpatrzenie reklamacji,
 3. z uwagi na obowiązki ustawowe administratora. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej. W przypadku niepodania danych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

§ 3 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 2. do otrzymywania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, (art. 15 ust. 3 RODO),
 3. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
 4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),
 5. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) – żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
 1. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 2. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tym celach (art. 21 RODO),
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane są przetwarzane przez administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

2. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

§ 4 Pliki Cookies

1. Strona internetowa wykorzystuje mechanizm działania plików cookies. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie, tablecie) podczas korzystania z niniejszej strony internetowej. Pliki te mają na celu zapewnić prawidłowe działanie strony internetowej.

2. Strona internetowa wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

 1. cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika,
 2. cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

3. Strona internetowa korzysta z następujących plików cookies:

Pliki cookies niezbędne (3)

Nazwa Cookies Cel Typ Data ważności
PHPSESSID Utrzymanie sesji HTTP Sesyjny
wc_cart_hash_# W oczekiwaniu HTTP Stały
Wc_fragments_# W oczekiwaniu HTTP Sesyjny

Pliki cookies statystyczne (4)

Nazwa Cookies Cel Typ Data ważności
_ga Używany przez Google Analytics, służy do analizy użycia i zachowania na stronie internetowej HTTP 2 lata
_gat Używany przez Google Analytics, służy do analizy użycia i zachowania na stronie internetowej HTTP 1 dzień
_gid Używany przez Google Analytics, służy do analizy użycia i zachowania na stronie internetowej HTTP 1 dzień
collect Plik pixel służy do przesyłania danych do Google Analytics na temat urządzenia, z którego osoba odwiedzająca korzysta, jej zachowania oraz śledzenia jej aktywności na wszystkich urządzeniach a także kanałach marketingowych Pixel Sesyjny

Pliki cookies dotyczące reklam i marketingu (1)

Nazwa Cookies Cel Typ Data ważności
NID Plik wykorzystywany przez aplikacje Google.com do przechowywania informacji o preferencjach osób odwiedzających stronę internetową HTTP 6 miesięcy

4. Strona internetowa wykorzystuje Google Analytics w celu zapewnienia jak najlepszego komfortu użytkowania strony internetowej. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu ze strony internetowej przez danego użytkownika. W ramach Google Analytics nie są gromadzone jakiekolwiek dane, które pozwalałyby na identyfikację użytkownika. Szczegóły związane z Google Analytics dostępne są na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245

5. W ramach strony internetowej używana jest również wtyczka społecznościowa Facebook, co powoduje, iż w urządzeniu osoby odwiedzającej stronę internetową mogą być umieszczone pliki cookies pochodzące od Facebook. Przycisk Facebook Like, umożliwia zintegrowanie strony internetowej z naszym profilem na Facebook’u. Powoduje to, że niektóre pliki cookie zostaną utworzone przez Facebook, które wykrywają liczbę „lubię” i czy jesteś zalogowany na Facebook, czy nie. Prosimy o zapoznanie z Polityką prywatności Facebook.

6. Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony internetowej. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta osoba odwiedzająca stronę internetową.

7. Poniżej przedstawiamy sposób zmiany ustawień przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 1. Chrome: link
 2. Firefox: link
 3. Safari: link
 4. Opera: link
 5. Internet Explorer: link